Wczytywanie
Termomodernizacja Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. F. Blachnickiego w Białymstoku przy ul. Transportowej 2

Fundusze Europejskie, Prrogram Regionalny; Województwo Podlaskie; Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Celem Projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. F. Blachnickiego w Białymstoku przy ul. Transportowej 2.

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Projekt zakłada docieplenie budynku, regulację instalacji c.o. oraz ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną poprzez montaż energooszczędnych ledowych źródeł światła i instalacji fotowoltaicznej zaopatrującej w prąd elektryczny.

Planowane efekty:

  • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 411.474,62 kWh/rok
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 108,02 (tony równoważnika CO2)
  • powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 1.940,80 m2
  • zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku realizacji projektu termomodernizacyjnego – 1638,56 GJ/rok
  • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektu termomodernizacyjnego – 15,05 MWh/rok.

Efekty osiągnięte po termomodernizacji zgodnie z audytem ex-post:

  • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 412.350,63 kWh/rok
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 108,24 (tony równoważnika CO2)
  • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku realizacji projektu termomodernizacyjnego – 1642,94 GJ/rok
  • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektu termomodernizacyjnego – 15,05 MWh/rok.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1.406.224.52 PLN (słownie: jeden milion czterysta sześć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 52/100).

Wkład Funduszy Europejskich wynosi maksymalnie kwotę 868.886,60 PLN (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 60/100), co stanowi nie więcej niż 75,99% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Beneficjent wnosi wkład własny maksymalnie do kwoty 274.385,32 (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złote 32/100) i jednocześnie zobowiązuje się do zapewnienia sfinansowania wydatków niekwalifikowalnych niezbędnych dla realizacji Projektu we własnym zakresie

Informacje o przetargu
wstecz

12 / 2022
Po
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31